Beauharnais betraktelser

Min bilder
Namn:
Plats: Uppsala / Falun, Uppland / Dalarna, Sweden

"Det var inte bättre förr, men det är sämre nu" Lojal tjänsteman i H M tjänst vilken pläga klaga å förfallet i Konungariket Sverige, och således leda motståndet mot den urbana slentrianvänstern och dess handgångna män! För god smak mot drängkultur och struntläsning!

onsdag, februari 14, 2007

Onsdag (om eftermiddagen)

Tunga skyar över Lärdomsstaden vid Fyris. Man emotser att snö är att vänta.

Man måst inleda med att be om ursäkt för den hibernation vilken undertecknads så kallade blogg intagit under den senaste tiden. Detta bero ytterst å tråkiga samt ytterst positiva tidender.

Först bör anföras att man icke längre behöva vistas i den bakåtsträvande och allt igenom ohemula tillika illojala provinsen Dalarne. Då Hans Majestät Konungen i sin outsägliga godhet tillika vishet har belagt sitt Ämbetsverk medelst ett sparbeting löste detta sig så att undertecknad fingo kvittera sin tjänst. Måhända olägligt då man vant sig vid en högre inkomst än det som studier inbringa men å andra sidan slippa man nu se de lågpannade dalkarlarna samt dessas löskerkäringar. Å det hela taget är man ytterst nöjd att icke längre behöva vistas ute i Provinserna, ty undertecknads arbete i syfte att sätta denna eftersatta bygd å fötter har mötts med tredskande allmoge och man är övertygad att enda sättet att bringa ljus och civilisation till Dalarne är medelst eld och järn.

Vidare kan anföras att den redlige Hr Professorn tillika förutvarande Hr Inspektorn vid den Norrländska Nationen Stig Strömholm gjort en så kallad inlaga i en av Kgl. Hufvudstadens morgonaviser, där han å ett föredömligt sätt talar för de risker vilka må drabba nationerna i Uppsala om den slemme kanaljen Hr Leijonborg tillåts härja fritt å utbildningsdepartementet. Man emotser att skälmen Leijonborg å det snaraste ber om tillgift för sina drummelfasoner. Vidare bör Hr Professor Strömholm utses till HM Konungens närmaste rådgivare samt bestås medelst en adelstitel.

Det om detta. Nu väntar så kallade arbetsansökningar.

Gud Bevare Konungen och Fäderneslandet

tisdag, januari 23, 2007

Tisdag (om förmiddagen)

Höga skyar och strålande solsken över Residensstaden i Dalarne. Temperaturen är elakt låg.

Å sin kammare å Hans Majestät Konungens Ämbetsverk, där man oförtrutet arbetar vidare för att bringa civilisationens ljus till denna Gudsförgätna landsända.

Helgen spenderades som sig bör i Lärdomsstaden vid Fyris strand. Om fredagen bevistade undertecknad i sällskap med Br. Skattmästare samt dennes charmerande fröken en så kallad indisk restaurang. Spisningen voro till undertecknads gillande och man lät sig väl smaka. Därefter begav man sig till den Norrländska Nationen där man inmundigade en styck av den finaste engelske alen. Man gjorde även bekantskap medelst Br. StvK tillika Mrsk vilken i sedvanlig ordning voro tämligen påstruken och plägade ägna sig åt diverse apkonster.

Lördagen bjöd å HBF Birkarlarnas Rödingstämma. En fantastisk tillställning med delikat spisning samt bildade tillika uppbyggeliga diskurser. Aftonen avslutades å den redliga föreningen Vajans kammare med mången öl.

Söndagen ägnades i stort åt kontemplation samt ett möte med Sällskapet inför det stundande Vårkapitlet.

Å den politiska frontent finner man att ingen hörsammat ens anspråkslösa förslag om att göra 1809 års Regeringsfrom till gällande grundlag. Man anar en konspiration.

Vidare kan man, för Charmerande Fröken Smileys kännedom redogöra att ens barndom icke var svår. Man uppfostrades av Hr Far och Fru Mor att Älska Fäderneslandet, Vörda Konungen samt Frukta Gud. Snögubbar förekom ytterst sparsamt. Däremot en hälsosam dos av Luthers Katekes.

torsdag, januari 18, 2007

Torsdag (om förmiddagen)

Växlande molnighet över Residensstaden i Dalarne. Snö är antagligen att vänta.

"I never saw so many shocking bad hats in my life"*

Man fortsätter å inslaget spår och publicerar dagens visdomsord vilket föranleder dagens politiska betraktelse. Man har, via en av Kgl. Hufvudstadens tidningar fått kännedom om att Fru Förutvarande Statsrådet Sahlin ämnar kandidera till posten som ledare för det obehagliga tillika olagliga röda partiet. Huruvida detta är bra eller dåligt återstår att se. Man misstänker dock att det kan vara positivt, ty som man mången gång å sin elektroniska journal gjort gällande är Fru Förutvarande Statsrådet Sahlin en löskerkärring av sällan skådat slag, vilken utan skam uppvisar en usel hållning vari en betraktare utan problem kunna urskilja den låga pannan, den slöa blicken, den hasande gången, antydan till underbett samt en antydan om låghälta. Sådana karaktärsdrag tyder endast å en synnerligen låg byfyllobörd, och man kan misstänka att det har förelegat inslag av blodskam i Fru Förutvarande Statsrådets stamtavla. Yttermera är Fru Förutvarande Statsrådet Sahlins intelligens löjligt låg tillika är hon fallen för att använda sig av modernt tillika förkastligt språk samt allegorier. Man är övertygad att de redliga läsarne åminner sig Fru Förutvarande Statsrådet Sahlins uttalande om att det "är sexigt att betala skatt"

Således är det dåligt för de redliga undersåtarna då man kan anta att man måst beskåda Fru Förutvarande Statsrådet Sahlins ohemula nuna å sin fjärsynsapparat allt framgent. Å andra sidan kan man anföra att Fru Förutvarande Statsrådets uppstigande till partiledarskapet kommer att säkerställa en icke-socialistisk regering även efter nästkommande val. Dock vill man ånyo anföra att de allra bästa vore om man ånyo införde 1809 års Regeringsform såsom gällande grundlag. Ty när Konungen äga all makt i Riket torde man bliva förskonad från sådan oknytt som Fru Förutvarande Statsrådet Sahlin.

Något som är alltigenom dåligt är det faktum att Folkkommissarie Ulvskog verkar bliva kvar i ledningen för den obehagliga tillika olagliga rörelsen. Dåligt så till vida att man måst beskåda denna kretins vederstyggliga anlete men bra då hennes förmåga att tala utan att tänka kommer att giva de redliga undersåtarne en så kallad fingervisning om den obehagliga tillika olagliga rörelsens intentioner om denna återbördas till regeringsmakten.

Det om detta..nu måst man återgå till arbetet i Hans Majestät Konungens Tjänst. Man hoppas att Hr President Bush under dagen medelst så kallat reaktionsdrivet flygplan beger sig till Kgl. Hufvudstaden för att därstädes be om tillgift för det oförlåtliga övergrepp vilket begåtts mot Hans Kunglig Höghet Hertigen av Värmland. I övrigt emotser man att den redlige Hr Doktor Erik tillika Skuggstatsrådet med ansvar för Hans Majestäts Stridskrafter redogör för en plan för hur amerikanerna skola bestraffas.

* Arthur Wellesley

onsdag, januari 17, 2007

Onsdag (om eftermiddagen)

Växlande molnighet över Residensstaden i Dalarne.

Educate people without religion and you make them but clever devils*

Man försöker härvidlag sig å ett så kallat 'nytt grepp' genom att publicera dagens tänkvärdhet i inledningen av ens så kallade blogg-post. Yttermera visso möjliggör citatet en synnerligen god övergång till det faktum att Hans Majestäts Regering beslutat att återinföra betyg för ordning samt uppförande i de kommunala läroverken runt om i Konungariket. Detta är synnerligen positivt och man emotser att de snutiga tillika dåligt klädda undersåtarne av den yngre årgången medelst sagda initiativ tages i Herrans Tukt tillika Förmaning. Dock efterlyser man även att skolagan ånyo tas till heders, ty en stor del av de yngre undersåtarne synes vara i skriande behov av järnhandsken snarare än silkesvanten.

Vidare kan anföras att man i god ordning sökt utföra sitt arbete andom till den bakåtsträvande provinsen Dalarnes förbättring. Dock plägar de lågpannade dalkarlarna att tredskas, envist hålla de fast vid sina naturvidriga seder. Man är mållös.

Man har förstått att HKH Hertigen av Värmland blivit synnerligen illa behandlad av en ättling till någon av de lågpannade kretinerna vilka under föregående sekel sparkades ut från Europas heliga mark då dessa plägade uppvisa en allt för låg intelligens. Man är djupt upprörd över den skymf vilken riktats mot Konungariket Sverige och man förväntar sig att den amerikanske envoyen i Kungliga Hufvudstaden å det snaraste iklär sig tagelskjortan och å knä beger sig till Kungliga Slottet där denne representant för en usel statsbildning bör ödmjuka sig inför Hans Majestät Konungen samt HKH Hertigen av Värmland. Yttermera visso vill undertecknad ånyo lyfta det anspråkslösa förslaget att å det snaraste molma den amerikanska självständigheten i mull och låta de ursprungliga tretton kolonierna återgå till Hennes Britanniska Majestäts Domän. Man har å Ämbetsverket antytt att om man till äventyrs stöter å en så kallad jänkare torde man med rätten å sin sida kunna ge vederbörande en näsbränna.

Å den inrikespolitiska fronten har man förstått att Fru Förutvarande Statsrådet Sahlin under dagen kan bestås med partiledarskapet för den olagliga tillika obehagliga röda rörelsen. Detta är endast gott ty det säkerställer en icke-socialistisk regering även efter nästkommande val.

Måhända det även är å sin plats med en redogörelse för undertecknads planer inför den kommande helgen. Om lördagen infaller den redliga HBF Birkarlarnas Rödingstämma. Man emotser att detta kommer att innebära förträfflig spis tillika lärda och uppbyggeliga diskurser om tillståndet i Konungariket Sverige. Men emotser att de bildade bröderna kommer att dra samma slutsats som undertecknad, nämligen att det var inte bättre förr men det är sämre nu!

Man har även planer å att skaffa sig en ny frack eller möjligen en Prince Charlie Jacket medelst tillhörande dress Sporran. Ett angenämt dilemma att välja således.

*Arthur Wellesley

onsdag, januari 10, 2007

Onsdag (om eftermiddagen)


Växlande molnighet över Residensstaden i Dalarne.

Arbete i all ära men för mycket av det goda gör ingen glad. Dock måst man taga tröst i det faktum att ens eventuella arbetsbörda syftar till att bringa civilisationens ljus till denna ohemula tillika tredskande landsända.

Man har mången gång tidigare uttalat sig kring beskaffenheten hos denna vederstyggliga trakt, och man stå fast i sin övertygelse att endast medelst svärd kunna de osnygga dalkarlarna tagas i Herrans tukt och förmaning.

Å en positiv not kan man anföra att man nu har avverkat hälften av den av salig kansler Oxenstierna samt av Hans Majestät Konungen reglementerade arbetstiden, och man skola snart hava det odelade nöjet att ånyo begiva sig till ljuset och bildningen i Lärdomsstaden vid Fyris. Man emotser att man därstädes må slippa besväras av synnerligen lågpannade individer av övervägande byfyllobörd.

Den politiska fronten synes undertecknad i nuläget präglas av Friherre tillika Hr Ministern för Utrikes Angelägenheter Bildts innehav av så kallade optioner i ett ryskt gasföretag. Om detta kunna man endast anför att det är under all kritik och Friherre Bildt uppmans å det snaraste att avyttra dessa för att obunden kunna föra Hans Majestät Konungens talan i relationerna till den urgamle arvfienden Ryssland. Särskilt angeläget är detta, då sagda ryska företag ämnar konstruera en så kallad pipeline å Östersjöns botten vilken skulle möjliggöra transport av naturgas från Förbundsrepubliken Ryssland till Förbundsrepubliken Tyskland. Man har tidigare anfört att ett sådant projekt icke ses med blida ögon av undertecknad, ty det Storsvenska innanhavet hotas av ett sådant projekt. Man hemställer således att Hr Försteministern Reinfeldt å det snaraste tager Friherre Bildt i örat andom så att denne återfaller i Herrans tukt och förmaning.

Vidare har man förstått att Fru Frutvarande Satsrådet Sahlin numera åtnjuter ett stort stöd bland den obehagliga tillika olagaliga socialistiska rörelsen. Detta är endast goda nyheter, ty Fru Förutvarande Statsrådet Sahlin är något av en så kallad löskerkärring, vilken ingen undersåte vid sunda vätskor kunna lägga sin stämma å i händelse av politiska val.

Såsom avslutning önskar undertecknad bifoga ett citat från den redlige Hr Benjamin Harris, vilken i sin ypperliga tillika uppbyggeliga memoarsamling "The Recollections of Rifleman Harris" beskriver salig Hertig Wellingtons (ovan) krig mot fransmännens Kejsare Napoleon.

"I know from experience that in our army the men like best to be officered by gentlemen, men who's education has rendered them more kind in manners than your coarse officer, sprung from obscure origin, and who's style is brutal and overbearing"

torsdag, januari 04, 2007

Torsdag (om eftermiddagen)

Tunga skyar över Residensstaden i Dalarne. Duggregn vilket hålla de osnygga tillika illojala dalkarlarne bakom lås och regel.

Under dagen har man, liksom alltid, ägnat sig åt ens för Hans Majestät Konungens illojala provins Dalarne viktigt arbete. Detta sedan Hans Majestät Konungen, via sina departement önskar förhöra sig om den verksamhet vilken bedrivits å Ämbetsverket.

Då morgondagen är Trettondagsafton har Hans Majestät Konungen i sin outsägliga godhet tillika vishet beslutat att de lojala tjänstemännen å Ämbetsverket endast skall arbeta halva dagen. Detta för att tid skall kunna ägnas åt den stundande helgen och då primärt kyrkliga aktiviteter. Man emotser en helg av kontemplation å residenset i Lärdomsstaden vid Fyris.

Under gårdagens afton hade undertecknad det stora och odelade nöjet att beskåda den uppbyggeliga filmen Waterloo å sin så kallade dvd-spelare. Det är inte utan att man fäller en tår, ty redliga kavaljerer likt Hrr Fältmarskalken tillika Hertigen av Wellington samt Generalerna Sir Thomas Picton och Sir William Ponsonby tillhör ett utdött släkte. Man eftersträvar dock, liksom alltid att upprätthålla dessa redliga herrars ideal tillika oklanderliga uppförande å alla lägen. Tyvärr synes det undertecknad att dagens samhälle, vilket som vi alla känna till vid detta lag är sämre än det som fordom var, icke uppskattar gentlemen utan har upphöjt drummelmentaliteten till norm. Vett och etikett tillika stil och klass är värden vilka bespottas medan drängfylla synes vara något som i varje läge bör eftersträvas.

Det om detta. Å den politiska fronten finner man att det inom den obehagliga tillika olagliga röda rörelsen har höjts röster mot att Fru Sahlin tillträder såsom partilederska. Detta torde vara ett sällan skådat sundhetstecken inom sagda rörelse. Dock vore det måhända för det bästa om Fru Sahlin erhåller positionen, ty ingen redlig undersåte vid sunda vätskor skulle ens i sina mest degenererade feberdrömmar få för sig att lägga sin så kallade röst å denna lågpannade tillika klent begåvade kretin.

Vidare har man fått kännedom om att Hans Kejserliga Höghet Akihito av Japan ämnar avlägga visit i Lärdomsstaden vid Fyris under 2007. Detta i syfte att högtidlighålla minnet av salig Hr Professor Linné. Man vill taga tillfället i akt att inbjuda Hans Kejserliga Höghet å en kopp väl kyld punch å undertecknads residens då man har å känn att man har mycket att diskutera med denne redlige man.

Nu åter till allvaret å Ämbetsverket dock önskar undertecknad publicera ett styck poem i åminnelse av Hr Fältmarskalken tillika Hertigen av Wellington, Arthur Wellesley.

tisdag, januari 02, 2007

Tisdag (om förmiddagen)

Höga skyar och strålande solsken öfver Residensstaden i Dalarne

Tillbaka efter en uppbyggelig tillika amusant ledighet i Lärdomsstaden vid Fyris. Helgerna har varit till belåtenhet samt renderat en uppsjö av betraktelser.

Julhelgen spenderade undertecknad å sitt residens i Katedralens skugga. Man ägnade sig åt kontemplation i åminnelse av Frälsarens födelse vilket skänker ro i sinnet och värme i hjärtat. Det skall yttermera tilläggas att man voro inviterad att deltaga å andras julfirande men då man själv icke är fallen åt sådant lämnade man artiga återbud till dessa.

Nyårsafton tillbringades å anrika GH Nation där man voro inviterad av Br A för att deltaga å den så kallade Sylvestergasquen. Det måst dock tilläggas att även om en stor mängd bröder funnos representerade höll icke tillställningen den klass man efterfrågar. Dock skall icke nationens ledning lastas för detta utan snarare den lunsaktiga populasen vilka dristat sig att dyka upp å sagda tillställning. Undertecknad hade den stora oturen att bliva placerad bredvid en synnerligen snutig ung fröken, vilken icke voro bevandrad i etikettens elementa. Såsom den redlige kavaljer man är sökte man å ett finkänsligt sätt påtala detta utan någon som helst framgång. Kulturskymningen är i sanning över oss! Undertecknad vill dock framhålla att om högtidsdräkt anbefalls är man övertygad om att de värsta drängfasonerna å det snaraste rotas ut.

Det om detta, kvällen fortsatte dock med trivsamt umgänge med både bröder samt en mängd charmerande fröknar. Det skall även tilläggas att både jästa samt destillerade drycker flödade vilket å intet sätt lade sordi å stämningen. Pass klockan 04:00 avvek man för att tillsammans med en selekt skara bröder intaga en eftergrogg å residenset. Uppbyggeligt å alla tänkbara sätt.

Vidare kan anföras att man har uppdaterat sitt bibliotek vilket har tryggat undertecknads aftnar i kulturskymningen i Residensstaden i Dalarne. I nuläget ämnar undertecknad ånyo försöka att en gång för alla avsluta Hr Malinsons "A Close Run Thing", i vilken redogörs för den redlige Hr Kornetten Matthew Herveys öden och äventyr. Nästa bok å listan torde vara "The Recollections of Rifleman Harris", en skildring av salig Hertig Wellingtons kampanj å den spanska halvön under 1800-talet. Man har även blivit stolt ägare till en så kallad dvd-samling i vilken en så kallad filmatisering av infanteriofficeren Richard Sharpes bravader under ovan nämnda krig skildras. Man emotser mången amsuant tillika uppbyggelig underhållning.

Man har icke följt den politiska utvecklingen under helgerna men man tog sig dock tid att lyssna andäktigt till Hans Majestäts Jultal. Yttermera visso har man över det så kallade internet kunnat höra Hennes Britanniska Majestäts dito. Man önskar sagda monarker ett fortsatt gott år tillika.